لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15145

به دنبال معنا(۵۹) – درد سر تازه

204

شکیلا و شایان همچنان در باره شیوا باهم اختلاف نظر دارند. برای آقای سماواتی اتفاق رخ داده . . .