لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15144

برنامه کامل ۵ مهر ۱۳۹۵

197

این روزها – به دنبال معنا – سخنرانی