لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15139

معماران صلح – الن جانسون سیرلیف ق۴ و پایانی

165

این قسمت برای آخرین بار اختصاص دارد به الن جانسون یکی از سه زنی که در سال ۲۰۱۱ به جایزه‌ی نوبل صلح رسیدند.