لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15113

شاید شنیده باشید(۱۳۸) – ق۳- جایگاه علم – بخش سوم

208

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء. این قسمت: دیدگاه ایشان در خصوص جایگاه علم – بخش سوم