لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15111

شاید شنیده باشید(۱۳۸) – ق۲- جایگاه علم – بخش دوم

147

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء. این قسمت: دیدگاه ایشان درباره جایگاه علم – بخش دوم