لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15109

شاید شنیده باشید(۱۳۸) – ق۱- جایگاه علم – بخش اول

129

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء. این قسمت: دیدگاه ایشان در خصوص جایگاه علم – بخش اول