لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15094

مینی مالز- دیوار یا تا کی تفکیک های جنسیتی؟

241

وقتی به رابطه زن و مرد فکر می کنم، یاد پسر بچه هایی می افتم که نباید گریه کنن و دختر بچه هایی که نباید بخندن، یاد دخترایی که موشن مث خرگوشن و پسرایی که شیرن مث شمشیرن…