لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15079

خبرنگار – روز جهانی صلح

325

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، نویسنده، محقق علوم اجتماعی و استاد فلسفه