لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15078

زیستن از نو – پیام

177

برای بسیاری از اقلیت‌ھای مذھبی علی رغم ھمه توانایی ھایشان نابرابری‌ھای اجتماعی میتواند سدی غیر قابل نفوذ باشد. سدی که وقتی از سر راه برش داری موفقیت‌ھای بسیاری را به ھمراه می آورد. زندگی پیام از این داستان می گوید.