لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15034

بازتاب – دین و عقل – ق۲

215

با وجود تفاوت های ماهوی که علم و دین در تعاریف، مصادیق، ابزار و اهداف دارند چه طور دین خود را سرچشمه علم میداند و گاهی روش های خود را علمی قلمداد میکند و بحثی را با نام علم الادیان بنا میگذارد؟ واقعا اگر علم و دین باید در هماهنگی با هم باشند و هر دو به میزان عقل انسان سنجیده شوند٬ چطور دین ادعای هدایت بشر را دارد در حالیکه فرع بر درک و عقل بشر میشود و این اختلافات و تعارضات چه طور قابل تفسیراند؟ در ادامه بحث علم و دین با دکتر علی افنان و کاوه کنعانی همراه هستیم.