لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15029

زنگ مدرسه(۱۲) – کودکان محروم از تحصیل

189

در آخرین بخش این برنامه مروری داریم بر آنچه گذشت.