لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15028

لفظ و معنا(۲۴) – سیاست ق۲ و آخر

204

چرا بهائیان در سیاست دخالت نمی کنند؟ این سوالی بسیار مشهور است که معمولا از بهائیان پرسیده می شود. اگر این ذهن شما را هم مشغول کرده به گفتگوی رامان شکیب و استاد بهرام فرید گوش کنید.