لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15016

الماس های آفریقایی- معنای زندگی ف۲ ق۲

164

فعال حقوق بشر ، نوشین عرفانی ، نظراتش را در مورد چگونگی داشتن یک زندگی معنا دار با ما در میان می گذارد.