لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15007

شاید شنیده باشید(۱۳۷)- ق۲- وحدت اساس ادیان

157

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء. این قسمت: دیدگاه ایشان درباره وحدت اساس ادیان