لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15005

شاید شنیده باشید(۱۳۷) – ق۱- برابری نسل بشر

176

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء. این قسمت: دیدگاه ایشان در خصوص برابری نسل بشر