لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14998

آموزه‌های نو – ف۱ ق۲۴ و آخر

321

مرور مقالۀ «فیلم نیروی محرکه ای برای ایجاد آگاهی و تغییر اجتماعی»، نوشتۀ ان گوردون پری و «وقتی با خودمون حرف می‌زنیم داریم با کی حرف می‌زنیم؟»، نوشتۀ رادنی ریچاردز.