لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14986

حرف امروز- نظم اداری بهائی ق۱

278

مثال تشکیلات بهائی و روح این دیانت مثل بدن و روح است که تا به همدیگر پیوسته و در ارتباطند زنده و فعال هستند.