لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14984

برنامه کامل ۲۳ شهریور ۱۳۹۵

254

پرواز – حرف امروز