لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14974

به دنبال معنا(۵۷) – هدیه سیامک

208

در میهمانی که سعید ترتیب داده با کادوی عجیب سیامک روبرو میشه . فربد و گلناز هم…