لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14949

زنگ مدرسه(۱۱) – کودکان محروم از تحصیل

117

علل ترک تحصیل یا محرومیّت از تحصیل بچّه ها ( بخش پنجم ) – ادامه ی بررسی نقش سازمانهای مردم نهاد.