لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14937

الماس های آفریقایی – معنای زندگی ف۲ ق۱

186

در این قسمت لیلا با نوشین عرفانی صحبت می کند، کسی که فعال حقوق بشر در یکی از دانشگاههای آفریقای جنوبی است.