لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14923

شاید شنیده باشید(۱۳۶) – ق۳- وجود آدمی‌

254

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء. این قسمت: دیدگاه ایشان در خصوص وجود آدمی‌