شاید شنیده باشید(۱۳۶)- ق۲- محبت و مودّت

45

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء. این قسمت: دیدگاه ایشان درباره محبت و مودّت

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14917