لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14915

شاید شنیده باشید(۱۳۶) – ق۱- حقیقت الوهیت

169

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء. این قسمت: دیدگاه ایشان در خصوص حقیقت الوهیت