لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14907

آموزه‌های نو – ف۱ ق۲۳

171

نگاهی به دو مقالۀ «معانی روحانی در قصه­ های پریان» و «آموزش مفاهیم روحانی به کودکان با قصه ­گویی» نوشتۀ لیلی میلر-‎مورو.