لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14889

حرف امروز- احکام در دیانت بهائی

295

دیانت بهائی برای این ظاهر نشده که شریعتی بر ادیان موجود اضافه کند و تنها عبادات و مناسک دینی را تغییر دهد بلکه مقصد دیانت بهائی برقراری صلح عمومی در جهان است.