لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14888

پرواز- رمضانعلی بقائی امره‌ای ق۱

1252

بقائی روضه خوان جوانی بود که یک مجتهد او را تحریک کرد که یک بهائی را بکشد و او هنگامی که می خواست ماموریتش را انجام دهد متو جه رازی بزرگ شد.