لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14866

به دنبال معنا(۵۶) – گفتمان سعید و شبنم

205

دستان وسعید درباره مشکلات دستان صحبت میکنند. بحث مفصل شبنم و سعید.