لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14859

معماران صلح – الن جانسون سیرلیف ق۱

208

در سال ۲۰۱۱ سه زن برنده‌ی جایزه‌ی نوبل صلح شدند که هومن عبدی از این قسمت به زندگی الن جانسون سیرلیف می‌پردازد.