لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14857

شنیدنیهای رسانه‌ای – ۴۲۳

279

این قسمت از شنیدنی‌های رسانه‌ای تماما اختصاص دارد به عطاءالله رضوانی شهروند بهائی بندرعباسی که سه سال پیش در این شهر کشته شد.