لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14851

لفظ و معنا(۲۲) – فرهنگ ق۲ و پایان

172

در ادامه ی برنامه ی هفته قبل لفظ و معنا رامان شکیب و استاد بهرام فرید در رابطه با فرهنگ در دوران معاصر و نگاه آیین بهائی به این موضوع می پردازند.