لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14844

آموزه‌های نو – ف۱ ق۲۲

260

نگاهی به دو مقالۀ «پدر، تو با من خیلی بد رفتار کردی اما من دوستت دارم.» و «پسرِ روحانیِ پدر خود باش!» نوشتۀ سیدنی موریسن.