خبرنگار- معضل نابرابری جنسیتی و عدم کرامت و شرافت انسانی

54

گفتگو با فرزانه ثابتان، مشاور روانشناسی عمومی و مدیریت منابع نیروی انسانی

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14824