لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14818

حرف امروز- ایران

329

بنا بر اعتقاد بهائیان کشور ایران آینده بسیار درخشانی دارد و بدون شک این آینده فرا میرسد.