لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14794

زنگ مدرسه(۹) – کودکان محروم از تحصیل

224

علل ترک تحصیل یا محرومیّت از تحصیل بچّه ها ( بخش سوّم ) بررسی وضعیّت آماری کودکان محروم از تحصیل و مشکل بچّه های بدون شناسنامه.