لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14779

گفت‌وگو – نقش عقل در زندگی انسان

488

نقش تعقل ابزاری و تعقل معنوی در زندگی روزانه ی انسان ها چیست؟ بخصوص در قرن حاضر، قرن “تشویش”؟ میهمان برنامه دکتر مرجان داوودی