لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14778

مرزهای یادگیری – کنگو

144

گوشه ای از تجربیات و یادگیری های افرادی که برای ترقی مادی و روحانی جامعه خود تلاش می کنند. این قسمت: کنگو