لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14774

شاید شنیده باشید(۱۳۵) – ق۳- نتایج تربیت

213

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء. این قسمت: دیدگاه ایشان در خصوص نتایج تربیت