لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14770

شاید شنیده باشید(۱۳۵)- ق۲- هدف از تربیت

135

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء. این قسمت: دیدگاه ایشان درباره هدف از تربیت