لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14760

شاید شنیده باشید(۱۳۴) – ق۳- الفت بین افراد بشر

187

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء. این قسمت: دیدگاه ایشان در خصوص الفت بین افراد بشر