لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14728

فصل مشترک – مفهوم خدمت

370

چطور می‌توان به ترویج روحیه خدمت داوطلبانه در جامعه کمک کرد؟ شاید تماشای فیلم کوتاه “مفهوم خدمت از نگاه شما” بتواند پاسخی باشد برای این پرسش