لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14716

آموزه‌های نو – ف۱ ق۲۱

230

نگاهی به دو مقالۀ «نگاهی تازه به مسئله خاتمیت» و «خدا و پیامبران» نوشتۀ دَن گِب‎هارت