لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14700

حرف امروز- جدائی دین از سیاست

220

دین و سیاست دو دنیای دور از هم هستند و ربطی به هم ندارند.