لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14688

به دنبال معنا(۵۴) – گلناز

192

فربد گلناز را به دوستان معرفی میکند. سعید و بقیه باهم به پیک نیک میروند و در بین راه بحث های جالب درمیگیرد.