لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14668

مرزهای یادگیری – کلمبیا

286

گوشه ای از تجربیات و یادگیری های افرادی که برای ترقی مادی و روحانی جامعه خود تلاش می کنند. این قسمت: کلمبیا