لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14667

بازتاب – نقد ق۲

166

نقد چقدر غرور صاحب یک اثر را خدشه دار میکند؟ آیا راهی جز نقد برای دستیابی به کمال و ترقی وجود دارد؟ آیا صاحب یک اثر ملزم به رعایت اصولی یکسان است که در صورت عدم رعایت آن اثرش مورد نقد قرار گیرد؟ به این ترتیب جای خلافیت های فردی و نوآوری کجاست؟ مرز نقد پذیری تا کجاست؟ در قسمت دوم بحث بازتاب همراهیم با فرزانه ثابتان تحلیگر مسائل روانشناختی- تربیتی و کامبیز توانا نویسنده و خبر نگار رادیو فردا.