لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14621

حرف امروز- دشمنان دین

164

آیا دشمنان هر دینی توانستند از پیشرفت آن دین جلوگیری کنند؟