لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14612

به دنبال معنا(۵۳) – نقشه سعید

172

سعید از شبنم برای اجرای نقشه اش کمک میخواهد. فربد پیشنهاد میهمان جدیدی را به جمع دوستان میدهد.