لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14594

زنگ مدرسه(۸) – کودکان محروم از تحصیل ق۱

241

علل ترک تحصیل یا محرومیّت از تحصیل بچّه ها.