لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14547

حرف امروز- آزادی سیاسی

276

هیچ چیز خطرناکتر از این نیست که آزادی به کسانی داده شود که ندانند چطور از آن استفاده کنند.